• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  phần tử
  associate elements
  phần tử kết hợp
  attribute elements
  phần tử thuộc tính
  class of conjugate elements
  lớp các phần tử liên hợp
  Common Application Service Elements (CASE)
  các phần tử dịch vụ ứng dụng chung
  comparable elements
  phần tử so sánh được
  control elements
  phần tử điều khiển
  descriptor elements
  phần tử mô tả
  electric logic elements
  phần tử logic điện
  equivalent elements
  phần tử tương đương
  external elements
  phần tử bên ngoài
  FEM (fineelements method)
  phương pháp phần tử hữu hạn
  finite elements method (FEM)
  phương pháp phần tử hữu hạn
  graphical primitive elements
  phần tử đồ họa nguyên thủy
  method of finite elements
  phương pháp phân tử hữu hạn
  network of circuit elements
  mạng các phần tử mạch
  number of elements (e.g. in a matrix)
  số phần tử
  orbital elements
  phần tử quỹ đạo
  perspective elements
  các phần tử phối cảnh
  product of two elements
  tích của hai phần tử
  reduction elements
  phần tử quy đổi
  reference input elements
  phần tử vào định chuẩn
  relatively prime elements
  phần tử nguyên tố cùng nhau
  reversible elements
  phần tử thuận nghịch
  ring of radiating elements
  vòng của các phần tử phát xạ
  screen elements
  các phần tử màn hình
  semigroup of inversible elements
  nửa nhóm các phần tử khả nghịch
  tapped delay elements
  phần tử trễ được phân nhánh

  Kỹ thuật

  (số nhiều) cơ sở, nguyên lý cơ bản (của một khoa học)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X