• Kỹ thuật chung

    hệ theo dõi xung

    Giải thích EN: A radar system in which the reflection of a high-energy pulse directed toward a target is used to obtain information about the speed, direction, and range of the target. Giải thích VN: Một hệ rađa trong đó sự phản xạ một xung năng lượng cao tới một mục tiêu được dùng để lấy thông tin về tốc độ, hướng, và phạm vi của mục tiêu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X