• Xây dựng

    cột cốt thép

    Giải thích EN: A column, usually concrete, into which steel rods have been placed internally to act as a brace against sheer forces. Giải thích VN: Một loại cột, thường là bê tông, có các thanh thanh kim loại được đặt bên trong hoạt động như một thanh giằng chống các ứng suất cắt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X