• Thông dụng

  Danh từ

  Số tiền thuê hoặc cho thuê

  Danh từ

  Số tiền cho thuê (nhà, đất); lợi tức cho thuê (nhà đất); lợi tức thu tô (ruộng đất)
  Số tiền thuê (nhà đất)
  pay a telephone rental of 20 pound a quarter
  trả tiền thuê điện thoại 20 pao một quý
  Sự cho thuê
  rental charges
  (thuộc ngữ) tiền thuê nhà

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự phân phối nước tưới (ruộng)

  Hóa học & vật liệu

  thuế đất

  Kỹ thuật chung

  lợi tức cho thuê
  thủy lợi phí

  Kinh tế

  sự mướn
  sự thuê
  tài sản cho thuê
  thu nhập tô kim
  thu thập tiền cho thuê
  tiền cho thuê
  net rental
  tiền cho thuê ròng
  net rental
  tiền cho thuê tịnh
  tiền thuê
  annual rental
  tiền thuê năm
  computer rental
  tiền thuê máy tính
  rental and maintenance
  tiền thuê và phí sửa chữa
  rental on capital
  tiền thuê tài sản thiết bị
  rental on capital
  tiền thuê vốn
  rental rate
  suất tiền thuê
  weekly rental
  tiền thuê tuần
  tiền thuê (nhà, đất, xe cộ...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X