• /'ænjuəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hàng năm, năm một, từng năm
  annual report
  bản báo cáo hàng năm
  annual ring
  (thực vật học) vòng năm (cây)
  Sống một năm (cây)
  Xuất bản hàng năm (sách)

  Danh từ

  (thực vật học) cây một năm
  Tác phẩm xuất bản hàng năm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sách hàng năm

  Giải thích VN: Sách hoặc tạp chí xuất bản mỗi năm một kỳ, vẫn cùng một tên nhưng mỗi lần lại có nội dung khác.

  Xây dựng

  cả năm

  Kỹ thuật chung

  hàng năm
  accrued annual leave
  ngày nghỉ tích lũy hàng năm
  advance annual leave
  sự cho nghỉ phép hàng năm
  annual aberration
  tính sai hàng năm
  annual amortization
  sự khấu hao (hàng) năm
  annual anomaly
  dị thường hàng năm
  annual discharge
  lưu lượng hàng năm
  annual events
  sự kiện hằng năm
  annual flow
  lưu lượng hàng năm
  annual income
  thu nhập hàng năm
  annual inspection
  sự kiểm tra hàng năm
  annual intensity
  cường độ (tưới) hàng năm
  annual intensity
  số tưới hàng năm
  annual leave
  nghỉ phép hàng năm
  annual output
  sản lượng hàng năm
  annual precipitation
  lượng mưa hàng năm
  annual rainfall
  lượng mưa hàng năm
  annual report
  báo cáo hàng năm
  annual report
  tường trình hàng năm
  annual variation
  sự biến đổi hàng năm
  annual waste water discharge
  lượng nước bẩn thải ra hàng năm
  annuity (annualpayment)
  tiền trả góp hàng năm
  average annual
  trung bình (hàng) năm
  average annual heating load
  tải trọng nhiệt trung bình hàng năm
  average annual rainfall
  lượng mưa trung bình hàng năm
  maximum annual flow
  dòng lớn nhất hàng năm
  mean annual precipitation
  lượng mưa trung bình hàng năm
  natural annual background radiation
  bức xạ phóng tự nhiên hàng năm
  standard annual rate
  mức tiền tiêu chuẩn hàng năm
  zone of annual temperature changes within soil
  miền dao động điều hòa hàng năm của đất
  hằng năm
  accrued annual leave
  ngày nghỉ tích lũy hàng năm
  advance annual leave
  sự cho nghỉ phép hàng năm
  annual aberration
  tính sai hàng năm
  annual amortization
  sự khấu hao (hàng) năm
  annual anomaly
  dị thường hàng năm
  annual discharge
  lưu lượng hàng năm
  annual events
  sự kiện hằng năm
  annual flow
  lưu lượng hàng năm
  annual income
  thu nhập hàng năm
  annual inspection
  sự kiểm tra hàng năm
  annual intensity
  cường độ (tưới) hàng năm
  annual intensity
  số tưới hàng năm
  annual leave
  nghỉ phép hàng năm
  annual output
  sản lượng hàng năm
  annual precipitation
  lượng mưa hàng năm
  annual rainfall
  lượng mưa hàng năm
  annual report
  báo cáo hàng năm
  annual report
  tường trình hàng năm
  annual variation
  sự biến đổi hàng năm
  annual waste water discharge
  lượng nước bẩn thải ra hàng năm
  annuity (annualpayment)
  tiền trả góp hàng năm
  average annual
  trung bình (hàng) năm
  average annual heating load
  tải trọng nhiệt trung bình hàng năm
  average annual rainfall
  lượng mưa trung bình hàng năm
  maximum annual flow
  dòng lớn nhất hàng năm
  mean annual precipitation
  lượng mưa trung bình hàng năm
  natural annual background radiation
  bức xạ phóng tự nhiên hàng năm
  standard annual rate
  mức tiền tiêu chuẩn hàng năm
  zone of annual temperature changes within soil
  miền dao động điều hòa hàng năm của đất
  niên giám

  Giải thích VN: Sách hoặc tạp chí xuất bản mỗi năm một kỳ, vẫn cùng một tên nhưng mỗi lần lại có nội dung khác.

  Kinh tế

  hàng năm
  alloter annual receipt
  số thu nhập phân phối hàng năm
  allotment for annual expenditure
  số phân phối chi tiêu hàng năm
  annual (general) meeting
  hội nghị hàng năm
  annual amount
  số hàng năm
  annual contribution
  phần đóng góp hàng năm
  annual country target
  chỉ tiêu quốc gia hàng năm
  annual deficit
  thâm hụt hàng năm
  annual depreciation charge
  phí khấu hao hàng năm
  annual expenditures
  chi tiêu hàng năm
  annual fair
  hội chợ hàng năm
  annual financial report
  báo cáo tài chánh hàng năm
  annual financial statement
  bảng quyết toán tài chánh hàng năm
  annual general meeting
  đại hội hàng năm
  annual general meeting
  hội nghị toàn thể hàng năm
  annual growth rate
  tỉ lệ tăng trưởng hàng năm
  annual guaranteed salary
  tiền lương bảo đảm hàng năm
  annual income
  thu nhập hàng năm
  annual landing
  sự vận chuyển cá hàng năm
  annual leave
  ngày nghỉ hàng năm
  annual premium
  phí bảo hiểm hàng năm
  annual ratio of profit
  tỉ lệ lãi hàng năm
  annual receipts
  thu nhập hàng năm
  annual report
  báo cáo hàng năm
  annual report
  báo cáo hàng năm (của công ty cho các cổ đông)
  annual report and account
  báo cáo và kết toán hàng năm
  annual return
  tờ khai hàng năm
  annual revenue
  thu nhập hàng năm
  annual review
  thẩm tra hàng năm
  annual serial instalments
  các khoản trả góp hàng loạt hàng năm
  annual sliding cumulation
  tổng hợp hoạt động hàng năm
  annual statement
  bản báo cáo doanh nghiệp hàng năm
  annual subscription
  tiền góp hàng năm
  annual summary
  báo cáo tóm tắt hàng năm
  annual tax
  thuế đóng hàng năm
  annual value
  giá trị hàng năm
  budget for annual expenditure
  dự toán chi tiêu hàng năm
  budget for annual revenue
  dự toán thu nhập hàng năm
  compound annual return
  tiền lãi kép hàng năm
  comprehensive annual financial report
  báo cáo tài chính tổng hợp hàng năm
  general annual report
  báo cáo tổng quát hàng năm
  general annual report
  tổng quyết toán hàng năm
  net annual value
  giá trị ròng hàng năm
  net annual value
  giá trị tịnh hàng năm
  obligatory annual contribution
  hội phí phải đóng hàng năm
  per annual rate
  theo tỷ lệ hàng năm
  shortfall in the annual budget
  sự thiếu hụt trong ngân sách hàng năm
  supplementary budget for annual receipts
  ngân sách bổ sung thu nhập hàng năm
  surplus or deficit of annual receipts
  thặng dư hoặc thâm hụt của thu nhập hàng năm
  trọn năm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X