• /¸repa:´ti:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ứng đối, sự đối đáp
  to be good and quick at repartee
  ứng đối giỏi và nhanh
  Lời ứng đối
  be good at (the art of) repartee
  giỏi (trong (nghệ thuật)) đối đáp


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X