• Hóa học & vật liệu

    ống tháp Rushton-Oldshue

    Giải thích EN: A mixing unit for two-phase contacting in continuous pipeline blending, containing separation plates, baffles, and mixing impellers. Giải thích VN: Một bộ trộn cho việc tiếp xúc 2 pha trong pha trộn liên tục bằng đường ống, có có chứa các đĩa tách rời, quạt khuấy.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X