• /¸sepə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chia cắt, sự ngăn cách; tình trạng bị chia cắt, tình trạng bị ngăn cách
  the separation of infectious patients from other patients
  việc cách ly các bệnh nhân lây khỏi những bệnh nhân khác
  Sự phân ly; sự chia tay; sự ly thân
  decide on (a) separation
  quyết định ly thân
  (pháp lý) sự biệt cư
  judicial separation
  sự biệt cư do toà quyết định
  separation allowance
  phần tiền lương (của quân nhân...) chuyển cho vợ con

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tách, sự phân hoạch, sự chia
  separation of roots
  sự tách nghiệm
  separation of variables
  (giải tích ) sự tách biến
  amplitude separation
  (điều khiển học ) sự tách (theo) biên độ
  data separation
  (điều khiển học ) sự tách, tin tức
  frequency separation
  sự tách (theo) tần số
  harmonic separation
  sự tách điều hoà
  timing separation
  sự tách (theo) thời gian
  waveform separation
  (điều khiển học ) sự tách theo dạng sóng

  Cơ - Điện tử

  Sự chia tách, sự tách rời,sự tách biệt, khoảng an toàn

  Hóa học & vật liệu

  mức tách biệt
  pht (sự) tách
  sự tách

  Giải thích EN: An operation that separates the feed into its components.

  Giải thích VN: Một hoạt động tách vật liệu cấp thành các thành tố.

  centrifugal separation
  sự tách ly tâm
  dry separation
  sự tách khô
  electrolytic separation
  sự tách điện ly
  electrostatic separation
  sự tách tĩnh điện
  foam separation
  sự tách bọt
  gravity separation
  sự tách trọng lực
  heavy fluid separation
  sự tách bằng dung dịch nặng
  lateral separation
  sự tách ngang
  magnetic separation
  sự tách từ
  mechanical separation
  sự tách cơ học
  perpendicular separation
  sự tách thẳng đứng
  ply separation
  sự tách nếp gấp
  sự tách (các thành phần)

  Ô tô

  sơn bị lắng

  Xây dựng

  sự phân cách

  Kỹ thuật chung

  khoảng cách
  channel separation
  khoảng cách các kênh
  channel separation
  khoảng cách tách kênh
  fire separation
  khoảng cách an toàn cháy
  geocentric angular separation
  khoảng cách góc địa tâm
  geocentric angular separation
  khoảng cách góc tâm địa cầu
  nominal angle of separation
  khoảng cách góc danh định
  nominal longitude separation
  khoảng cách kinh tuyến danh định
  separation between frequencies
  khoảng cách giữa các tần số
  topocentric angular separation
  khoảng cách góc tâm địa hình
  transmitter separation
  khoảng cách máy phát
  khoảng tách
  sự cách ly
  separation of gases
  sự cách ly khí
  sự chia cắt
  sự độc lập hóa
  sự ngăn cách
  sự phân chia
  composite separation
  sự phân chia hợp phần
  composite separation
  sự phân chia phức hợp
  sự phân tách

  Giải thích EN: The segregation of solid particles by screening or phases, such as gas-liquid.

  Giải thích VN: Việc phân tách của các chất cứng bởi sàng hay lệch pha.

  band separation
  sự phân tách dải băng
  manual separation
  sự phân tách thủ công
  path separation
  sự phân tách đường đi
  phase separation
  sự phân tách pha
  separation of carrier frequencies
  sự phân tách tần số sóng mang
  separation of losses
  sự phân tách tổn thất
  separation of the spectrum components
  sự phân tách thành phần phổ
  sự phân ly
  electrolytic separation
  sự phân ly điện phân
  magnetic separation
  sự phân ly từ tính
  mechanical separation
  sự phân ly cơ khí
  sự tách rời
  in order to prevent separation
  để ngăn cản sự tách rời nhau
  sự tuyển
  sự tuyển (quặng than)
  sự tuyển chọn
  sự tuyển quặng
  tách
  air separation
  sự tách bằng không khí
  air separation
  sự tách không khí
  air separation chamber
  buồng tách (không) khí
  air separation plant
  máy tách bằng không khí
  air separation plant
  máy tách dùng khí nén
  air separation process
  quá trình tách (không) khí
  air separation unit
  bộ tách không khí
  amplitude separation
  sự tách (theo) biên độ
  amplitude separation
  tách theo biên độ
  band separation
  sự phân tách dải băng
  band separation
  sự tách dải
  band separation equipment
  máy phân tách dải băng
  barrier separation
  tách bằng thùng
  binary separation
  tách nhị phân
  Booster Separation Motors (BSM)
  các động cơ tách rời của tên lửa đẩy
  boundary layer separation
  sự tách lớp biên
  carrier-frequency separation
  sự tách biệt sóng mạng
  centrifugal separation
  sự tách ly tâm
  channel separation
  khoảng cách tách kênh
  channel separation
  độ tách kênh
  channel separation
  tách kênh
  chemical separation method
  phương pháp tách bằng hóa học
  chip separation surface
  mặt phẳng tách phoi
  cold gas separation
  tách khí ở nhiệt độ thấp
  color separation
  sự tách màu
  color separation filter
  bộ lọc tách màu
  color separation negative
  âm bản tách màu
  color separation overlay
  sự phủ tách màu
  colour separation
  sự tách màu
  colour separation filter
  bộ lọc tách màu
  colour separation negative
  âm bản tách màu
  colour separation overlay
  sự phủ tách màu
  composite separation
  sự tách ly hợp phần
  composite separation
  sự tách ly phức hợp
  copy separation
  sự tách bản sao
  copy separation
  tách bản sao
  cyclone separation
  sự tách kiểu xyclon
  data separation
  sự tách số liệu
  data separation
  tách dữ liệu
  differential separation
  tách vi phân
  directional separation filter
  bộ lọc tách định hướng
  dry separation
  sự tách khô
  electrolytic separation
  sự tách điện ly
  electrolytic separation
  tách điện phân
  electrostatic separation
  sự tách tĩnh điện
  electrostatic separation
  tách tĩnh điện
  elementary separation effect
  hiệu ứng tách cơ bản
  fission product separation
  tách sản vật phân hạch
  flow separation from surface
  sự tách dòng khỏi dòng chảy
  foam separation
  sự tách bọt
  four-color separation
  sự tách bốn màu
  four-colour separation
  sự tách bốn màu
  frequency separation
  sự tách (theo) tần số
  frequency separation
  sự tách kiểu dao động
  frequency separation
  sự tách tần số
  frequency separation
  sự tách theo tần số
  fringe separation
  sự tách vân (giao thoa)
  gas mixture cold separation
  sự tách khí ở nhiệt độ thấp
  gas mixture cold separation
  tách khí ở nhiệt độ thấp
  gas separation pipe
  ống tách khí
  gas separation plant
  hệ thống tách chất khí
  gas separation plant
  hệ thống tách khí
  gas separation plant
  thiết bị tách khí
  gas separation system
  hệ thống tách chất khí
  gas separation system
  thiết bị tách khí
  gravity separation
  sự tách trọng lực
  harmonic separation
  sự tách điều hòa
  harmonic separation
  tách điều hòa
  heavy fluid separation
  sự tách bằng dung dịch nặng
  in order to prevent separation
  để ngăn cản sự tách rời nhau
  isotope separation
  sự tách đồng vị
  isotope separation plant
  nhà máy tách chất đồng vị
  kinetic separation
  sự tách động
  laminar separation
  sự tách thành tầng
  lateral separation
  sự tách ngang
  level separation
  sự tách mức
  liquid separation vessel
  bình tách lỏng
  liquid separation vessel
  bộ tách lỏng
  liquid separator [separation vessel]
  bình tách lỏng
  low-temperature gas separation
  tách khí ở nhiệt độ thấp
  low-temperature gas separation plant
  trạm tách khí ở nhiệt độ thấp
  low-temperature gas separation system
  trạm tách khí ở nhiệt độ thấp
  low-temperature separation
  tách chất ở nhiệt độ thấp
  magnetic separation
  sự tách bằng từ tính
  magnetic separation
  sự tách từ
  manual separation
  sự phân tách thủ công
  mechanical separation
  sự tách cơ học
  membrane separation
  tách chất dùng màng
  mode separation
  sự tách kiểu dao động
  mode separation
  sự tách tần số
  oil aerosol separation
  thiết bị tách sol khí dầu
  oil separation
  sự tách dầu
  oil separation
  tách dầu
  oil separation reservoir
  bình (chứa để) tách dầu
  optimum separation point
  điểm tách cực đại
  particle separation
  sự tách hạt
  path separation
  sự phân tách đường đi
  perpendicular separation
  sự tách thẳng đứng
  phase separation
  sự phân tách pha
  ply separation
  sự tách lớp
  ply separation
  sự tách nếp gấp
  pulse separation
  sự tách xung
  scrap metal separation
  sự tách kim loại vụn
  secondary separation
  sự tách thứ cấp
  separation axioms
  các tiên đề tách
  separation by geometry
  sự tách bằng hình học
  separation circuit
  mạch tách
  separation constant
  hằng số tách
  separation effect
  hiệu ứng tách (pha hoặc hỗn hợp)
  separation energy
  năng lượng tách
  separation factor
  thừa số tách
  separation filter
  bộ lọc phân tách
  separation filter
  cái lọc tách
  separation into fibers
  sự tách (thành) sợi
  separation into fibers
  sự tách (thành) thớ
  separation maneuvre
  sự cơ động tách rời
  separation maneuvre
  sự vận động tách tầng
  separation motor
  động cơ tách
  separation of carbon
  sự tách carbon
  separation of carrier frequencies
  sự phân tách tần số sóng mang
  separation of losses
  sự phân tách tổn thất
  separation of roots
  sự tách nghiệm
  separation of the spectrum components
  sự phân tách thành phần phổ
  separation of variables
  sự tách biến
  separation of variables
  tách biến
  separation of variables
  tách biến (số)
  separation process
  quá trình tách
  separation proofs
  bản in thử tách màu
  separation surface
  mặt tách (phoi)
  separation theorem
  quy tắc tách
  signal-separation filter
  bộ lọc tách tín hiệu
  size separation
  tách theo cỡ
  source separation
  sự tách nguồn chất thải
  stereo separation
  sự tách stereo
  tar separation
  tách hắc ín
  timing separation
  sự tách (theo) thời gian
  turbulent separation
  sự tách chảy rối
  undercolor separation
  sự tách dưới màu
  uranium isotope separation plant
  thiết bị tách đồng vị urani
  vapor-liquid separation
  tách chất lỏng -khí
  waveform separation
  sự tách theo dạng sóng
  word separation
  tách theo từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X