• Hóa học & vật liệu

    quy trình Schoenherr-Hessberger

    Giải thích EN: A nitrogen fixation process that reacts nitrogen and oxygen by using a long arc of electricity to provide an elevated temperature. Giải thích VN: Quy trình ngưng kết ni tơ nó phản ứng giữa oxy và ni tơ bằng cách sử dụng hồ quang điện để cung cấp nhiệt độ bay hơi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X