• /ilek'trisiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điện, điện lực
  static electricity
  tĩnh điện
  magnetic electricity
  điện từ
  positive electricity
  điện dương
  negative electricity
  điện âm
  Điện lực học

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điện

  Điện lạnh

  hiện tượng điện
  frictional electricity
  hiện tượng điện ma sát

  Kỹ thuật chung

  điện
  animal electricity
  điện thân thể
  atmospheric electricity
  điện khí quyển
  be without electricity
  bị mất điện
  biological electricity
  điện sinh học
  Central Electricity Generating Board
  ủy ban điện lực nhà nước
  consumer of electricity
  hộ tiêu thụ điện
  contact electricity
  điện do tiếp xúc
  crystal electricity
  điện học tinh thể
  crystal electricity
  áp điện
  crystal electricity
  áp điện tinh thể
  demand for electricity
  nhu cầu điện năng
  distribution of electricity
  sự phân phối điện
  dynamic electricity
  điện động lực
  dynamic electricity
  động điện
  dynamical electricity
  điện động
  dynamical electricity
  động điện
  electricity cable
  cáp điện
  electricity cable
  cáp điện lực
  electricity consumption
  mức tiêu thụ điện
  electricity demand
  nhu cầu điện năng
  electricity failure
  sự cố về điện
  electricity generation
  sự phát điện
  electricity generation
  sự tạo điện năng
  electricity generation station
  nhà máy (phát) điện
  electricity Law
  bộ luật về điện
  electricity Law
  luật điện lực
  electricity meter
  điện năng kế
  electricity meter
  đồng hồ đếm điện
  electricity meter
  đồng hồ đo điện
  electricity meter
  đồng hồ đo điện năng
  electricity meter
  máy đo điện
  electricity of Vietnam (EVN)
  tổng công ty điện lực việt nam
  electricity production
  sự sản xuất điện năng
  electricity production
  sản lượng điện
  electricity requirement
  nhu cầu điện năng
  electricity saving
  việc tiết kiệm điện
  electricity sector economics
  kinh tế ngành điện
  electricity supply
  sự cung cấp điện
  electricity supply
  sự cung cấp điện năng
  electricity supply
  sự cung ứng điện
  electricity supply authority
  quyền cấp điện
  electricity supply company
  hãng cung cấp điện
  electricity supply industry
  công nghiệp cấp điện
  electricity supply meter
  công tơ điện
  electricity supply meter
  điện năng kế
  electricity supply meter
  đồng hồ đếm điện
  electricity tariff
  bảng giá điện
  electricity tariff
  biểu giá điện
  electricity transmission
  sự truyền tải điện năng
  electricity user
  người tiêu thụ điện
  forecast of electricity demand
  dự báo nhu cầu điện năng
  forecasting of electricity demand
  dự báo về nhu cầu điện năng
  frictional electricity
  điện ma sát
  frictional electricity
  hiện tượng điện ma sát
  frictional electricity
  tính điện ma sát
  Gas, Electricity and Water
  điện và nước
  general electricity company
  tổng công ty điện lực
  generated electricity
  điện năng tạo ra
  generation of electricity
  sự phát điện
  generation of electricity
  sự phát sinh điện
  generation of electricity
  sự tạo ra điện
  induction electricity
  dòng điện cảm ứng
  influence electricity
  điện hưởng ứng
  light electricity
  điện cùng dấu
  like electricity
  điện cùng dấu
  megawatt year of electricity
  megaoat năm điện năng
  negative electricity
  điện âm
  negative electricity
  điện tích âm
  neuro-electricity
  điện thần kinh
  one degree of electricity
  một "số" điện
  opposite electricity
  điện khác tên
  opposite electricity
  điện trái dấu
  positive electricity
  điện dương
  propagation of the electricity
  sự truyền điện
  public electricity supplier
  bộ phận cấp điện công cộng
  public electricity supplier
  người cấp điện công cộng
  Public Electricity Supplier (PES)
  bộ cấp nguồn điện lưới công cộng
  public electricity supply
  mạng cấp điện công cộng
  public electricity supply
  việc cấp điện công cộng
  quantity of electricity
  điện lượng
  regional electricity board
  ban điện lực khu vực
  regional electricity company
  công ty điện lực địa phương
  resinous electricity
  điện nhựa
  solar electricity
  điện mặt trời
  static electricity
  điện tĩnh
  static electricity
  tĩnh điện học
  Supply of Water, Electricity and Gas
  cấp nước, điện và ga
  transformation of electricity
  sự biến đổi điện năng
  unlike electricity
  điện nghịch danh
  vitreous electricity
  điện dương
  vitreous electricity
  điện thủy tinh
  Water, Gas and Electricity
  hơi gas, nước và điện
  điện (tích)
  negative electricity
  điện tích âm
  điện học
  crystal electricity
  điện học tinh thể
  static electricity
  tĩnh điện học
  điện lượng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X