• Hóa học & vật liệu

    quy trình Segas

    Giải thích EN: A petroleum-refinery oil gasification process that produces gases having caloric values similar to that of coal gas. Giải thích VN: Một quy trình lọc dầu khí tạo ra khí có các giá trị nhiệt giống với khí than.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X