• Cơ khí & công trình

  phân tích độ nhạy

  Giao thông & vận tải

  phân tích sự nhạy cảm

  Toán & tin

  sự phân tích nhạy

  Điện

  phép phân tích tính nhạy

  Giải thích EN: An analysis to determine the variations of a given function when changes about a selected reference value are made in its parameters. Giải thích VN: Một phép phân tích để xác định sự biến thiên của một hàm cho trước khi những thay đổi quanh một giá trị tham chiếu được chọn được tạo ra trong các thông số của nó.

  Kinh tế

  phân tích độ cảm ứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X