• Kỹ thuật chung

    bàn phân loại// dây chuyền phân loại

    Giải thích EN: A conveyor belt along which workers standing on either side sort out materials. Giải thích VN: Băng tải, đây chuyền công nhân đứng dọc bên cạnh để phân loại nguyên vật liệu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X