• Kỹ thuật chung

    khuôn vòng

    Giải thích EN: A plastics mold having a small hollow that is divided into parts (calleda split cavity), arranged so that undercuts may be formed in the molded object. Giải thích VN: Khuôn đúc nhựa có lỗ rỗng nhỏ được chia tành nhiều phần, được gọi là khoang phân tách, được sắp xếp sao cho trong vật đúc sẽ hình thành các mặt thăn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X