• /sou/

  Thông dụng

  Phó từ

  Như thế, như vậy
  if so
  nếu như vậy
  is that so?
  có như thế không?
  Cũng thế, cũng vậy
  you like tea and so do I
  anh thích uống chè, tôi cũng vậy
  Đến như thế, dường ấy, đến như vậy
  why are you so late?
  sao anh lại đến muộn đến như thế?
  Thế (dùng trong câu hỏi)
  why so?
  tại sao thế?, sao lại thế?
  how so?
  sao lại như thế được
  Chừng, khoảng
  he must be forty or so
  anh ta bốn mươi hay khoảng thế, ông ta chừng bốn mươi
  and so on; and so forth
  vân vân
  so as; so that
  để, để cho, đặng
  I tell you that so as to avoid trouble
  tôi bảo anh điều đó để tránh sự phiền hà
  I speak slowly so that you may understand me
  tôi nói thong thả để cho anh hiểu tôi
  so be it
  đành vậy thôi, đành chịu như vậy thôi
  so to speak; so to say
  ấy là nói như vậy
  so...that...
  đến mức mà..., đến nỗi mà...
  It's so cold that I can't go out
  Rét quá đến mức mà tôi không ra ngoài được
  so many men so many mind
  mỗi người mỗi ý

  Liên từ

  Vì thế, vì vậy, vì thế cho nên, vì lẽ đó
  I was ill and so I could not come
  tôi bị ốm vì vậy tôi không đến được
  Thế là (trong câu cảm thán)
  so you are back again!
  thế là anh lại trở lại
  so it be done, it matters not how
  đành phải làm việc đó thì làm thế nào cũng được

  Thán từ

  Được, được thôi; cứ đứng yên cứ yên (như) soh

  Danh từ

  Thế
  I don't think so
  tôi không nghĩ thế
  I told you so
  tôi đã bảo anh thế, tôi đã bảo anh mà
  you don't say so?
  anh không nói thế à?
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (viết tắt) của south phương nam
  Nốt sol (nốt nhạc thứ năm trong quãng tám) (như) sol, soh
  Viết tắt
  ( So) (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) miền nam ( South(ern)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X