• Xây dựng

    cọc trạm

    Giải thích EN: One of a number of rods or poles used in surveying to measure elevations, to sight points, or to mark stations. Giải thích VN: Một trong số rất nhiều thanh hay cột được dùng trong trắc đạc để xác định độ nâng, để ngắm các điểm, hay đánh dấu các trạm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X