• /sə:´veiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đo vẽ
  forest surveying
  sự đo vẽ rừng
  Công việc trắc địa

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  sự đo vẽ (tàu)

  Kỹ thuật chung

  khảo sát
  azimuth (surveying)
  độ phương vị (khảo sát)
  electromagnetic surveying
  khảo sát điện từ
  elevation (surveying)
  độ cao (khảo sát)
  field surveying
  sự khảo sát thực địa
  highway surveying
  sự khảo sát đường
  land surveying
  khảo sát đất
  offset (surveying)
  tuyến dịch chuyển (khảo sát)
  plane surveying
  khảo sát bình độ
  plumbing (surveying)
  thả quả dọi (khảo sát)
  quantity surveying
  khảo sát lượng công việc
  road surveying
  sự khảo sát mặt đường
  station (surveying)
  trạm đo (khảo sát)
  surveying aneroid barometer
  khí áp kế hộp khảo sát (trắc địa)
  surveying method
  phương pháp khảo sát
  surveying of the longitudinal section
  khảo sát trắc dọc
  surveying report
  báo cáo khảo sát
  surveying technique
  kỹ thuật khảo sát
  topographical surveying
  khảo sát địa hình
  điều tra
  môn chắc địa
  sự điều tra
  sự đo đạc
  sự khảo sát
  field surveying
  sự khảo sát thực địa
  highway surveying
  sự khảo sát đường
  road surveying
  sự khảo sát mặt đường
  sự thăm dò
  magnetometric surveying
  sự thăm dò từ
  tacheometrical surveying
  sự thăm dò bằng takeomet
  sự tìm kiếm
  trắc địa
  adjustment of surveying instrument
  sự điều chỉnh dụng cụ trắc địa
  surveying aneroid barometer
  khí áp kế hộp khảo sát (trắc địa)
  surveying azimuth
  góc phương vị trắc địa
  surveying azimuth
  phương vị trắc địa
  surveying engineer
  kỹ sư trắc địa
  surveying gid
  lưới trắc địa khống chế
  surveying office
  cơ quan trắc địa
  surveying rod
  mốc trắc địa
  surveying term
  thuật ngữ trắc địa

  Kinh tế

  quan trắc
  sự đo đạc (đất đai)
  sự đo đạc (đất đai...), kỹ thuật đo đạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X