• Kỹ thuật chung

  giấy lụa

  Giải thích EN: A very thin, gauzy, translucent paper used for wrapping, protecting, and tracing. Giải thích VN: Một loại giấy mờ, mỏng, dùng để gói, bảo vệ.

  Kinh tế

  giấy gói thuốc lá sợi
  giấy lụa (để chèn lót bao bì)
  giấy mỏng để đánh máy
  giấy pơ-lu
  giấy pơ-luy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X