• Hóa học & vật liệu

    ceramic titan

    Giải thích EN: A ceramic material having a high dielectric constant, composed of a mixture of titanium dioxide and the oxide of a metal. Giải thích VN: Loại vật liệu ceramic cách điện cao gồm một hỗn hợp titan điôxit và sự ôxi hóa kim loại.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X