• Cơ khí & công trình

    khớp nối chuyển tiếp

    Giải thích EN: A fit with varying clearances contingent upon specific tolerance requirements on a shaft or sleeve and hole. Giải thích VN: Một khớp với các dung sai khác nhau phụ thuộc vào các yêu cầu cụ thể về dung sai trên một trục hay ống và lỗ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X