• Kỹ thuật chung

    quyền ưu tiên di chuyển

    Giải thích EN: A system of numbers assigned to all eligible traffic that establishes movement precedence, as on sea or in the air. Giải thích VN: Hệ thống các số được gán cho sự chuyển động thích hợp để xác định sự ưu tiên di chuyển, trên biển hoặc trên không trung.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X