• /ʌm'brelə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ô, dù; lọng
  to put up an umbrella
  giương dù lên
  Bình phong
  Sự bảo vệ; thế lực bảo vệ, ảnh hưởng che chở; cái ô bảo vệ (về mặt (chính trị))
  sheltering under the American nuclear umbrella
  núp dưới cái ô hạt nhân của Mỹ
  Cơ quan trung ương điều khiển một nhóm công ty có liên quan với nhau
  an umbrella organization
  tổ chức bảo trợ
  Màn yểm hộ (bằng máy bay chiến đấu)
  Lưới đạn che (để chống máy bay địch)
  (động vật học) dù (của con sửa)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Cái ô, cái dù

  Ô tô

  ô tô che mưa

  Xây dựng

  dù che mưa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X