• Thông dụng

  Cách viết khác nucleate

  Tính từ

  (vật lý) (thuộc) hạt nhân
  nuclear physics
  vật lý hạt nhân
  nuclear weapons
  vũ khí hạt nhân
  nuclear energy
  năng lượng hạt nhân
  nuclear family
  gia đình hạt nhân (chỉ có 2 thế hệ cha mẹ và con cái)
  Có nhân

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) (thuộc) hạch, hạt nhân

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc hạt nhân

  Vật lý

  thuộc hạt nhân

  Xây dựng

  hạch tâm

  Y học

  thuộc nhân, hạt nhân

  Kỹ thuật chung

  hạch
  nuclear energy
  năng lượng nhiệt hạch
  nuclear fission
  phân hạch
  nuclear fission
  sự phân hạch
  nuclear fission
  sự phân hạch hạt nhân
  nuclear fission
  sự phân hạch nguyên tử
  nuclear fission
  sự phân hạch tự phát
  nuclear group
  nhóm hạch
  hạt nhân
  compressed nuclear matter
  vật chất hạt nhân được nén
  depleted nuclear fuel
  nhiên liệu hạt nhân nghèo
  electron-nuclear double resonance (ENDOR)
  cộng hưởng kép electron-hạt nhân
  EURATOM (Europeanorganization for nuclear research)
  Tổ chức nghiên cứu hạt nhân của Châu Âu
  European Council for Nuclear Research (CERN)
  hội đồng châu âu về nghiên cứu hạt nhân
  European organization for Nuclear Research (CERN)
  Tổ chức nghiên cứu hạt nhân của Châu Âu
  giant nuclear resonance
  cộng hưởng hạt nhân khổng lồ
  giant nuclear system
  hệ hạt nhân khổng lồ
  induced nuclear reaction
  phản ứng hạt nhân cảm ứng
  induced nuclear reaction
  phản ứng hạt nhân nhân tạo
  industrial nuclear power
  công suất hạt nhân công nghiệp
  industrial nuclear power
  năng lượng hạt nhân công nghiệp
  Los Alamos Nuclear Laboratories (LANL)
  Các phòng thí nghiệm hạt nhân Los Alamos
  many-nuclear transfer reaction
  phản ứng chuyển nhiều hạt nhân
  NMR (nuclearmagnetic resonance)
  sự cộng hưởng từ hạt nhân
  NMR (nuclearmagnetic resonance)
  sự cộng hưởng từ hạt nhận
  nuclear abundance
  độ nhiều hạt nhân
  nuclear accident
  sự cố hạt nhân
  nuclear activity
  độ phóng xạ hạt nhân
  nuclear adiabatic demagnetization
  khử từ đoạn nhiệt hạt nhân
  nuclear barrier
  rào (thế) hạt nhân
  nuclear battery
  bộ pin hạt nhân
  nuclear battery
  pin hạt nhân
  nuclear binding
  liên kết hạt nhân
  nuclear binding energy
  năng lượng liên kết hạt nhân
  nuclear blast
  vụ nổ hạt nhân
  nuclear bomb
  bom hạt nhân
  nuclear breeder reactor
  lò phản ứng hạt nhân
  nuclear capture
  bắt bởi hạt nhân
  nuclear cell
  lò phản ứng hạt nhân
  nuclear cell
  pin hạt nhân
  nuclear charge
  điện tích hạt nhân
  nuclear chemical engineering
  hóa học ứng dụng trong hạt nhân
  nuclear chemistry
  hóa học hạt nhân
  nuclear cross section
  tiết diện hạt nhân
  nuclear deformation
  sự biến dạng hạt nhân
  nuclear detection satellite
  vệ tinh phát hiện hạt nhân
  nuclear electric power generation
  sản xuất điện hạt nhân
  nuclear emulsion
  nhũ tương hạt nhân
  nuclear energetics
  năng lượng học hạt nhân
  nuclear energetics
  ngành năng lượng hạt nhân
  nuclear energy
  năng lượng hạt nhân
  nuclear energy
  lượng hạt nhân
  nuclear energy centre, center
  trung tâm năng lượng hạt nhân
  nuclear energy station
  nhà máy điện hạt nhân
  nuclear engine
  động cơ hạt nhân
  nuclear engineering
  kỹ thuật hạt nhân
  nuclear equation of state
  phương trình trạng thái hạt nhân
  nuclear excited state
  trạng thái kích thích hạt nhân
  nuclear exciton
  exiton hạt nhân
  nuclear explosion
  nổ hạt nhân
  nuclear explosion
  vụ nổ hạt nhân
  nuclear explosive
  chất nổ hạt nhân
  nuclear fission
  phân chia hạt nhân
  nuclear fission
  sự phân hạch hạt nhân
  nuclear fission
  sự phân chia hạt nhân
  nuclear fission
  sự phân rã hạt nhân
  nuclear fuel
  nhiên liệu hạt nhân
  nuclear fuel utilization
  tận dụng nhiên liệu hạt nhân
  nuclear fusion
  sự tổng hợp hạt nhân
  nuclear fusion
  tổng hợp hạt nhân
  nuclear heat
  nhiệt năng hạt nhân
  nuclear isomerism
  sự đồng phân hạt nhân
  nuclear laser
  laze hạt nhân
  nuclear log
  biểu đồ hạt nhân
  nuclear log
  carota hạt nhân
  nuclear magnetic resonance
  cộng hưởng từ hạt nhân
  nuclear magnetic resonance
  sự cộng hưởng từ hạt nhân
  Nuclear Magnetic Resonance (Imaging) (NMR(I))
  Cộng hưởng từ hạt nhân (Tạo ảnh)
  nuclear magnetic resonance (NMR)
  cộng hưởng từ hạt nhân
  nuclear magnetic resonance log
  carota hạt nhân
  nuclear magnetism logging
  carota cộng hưởng từ hạt nhân
  nuclear magneton
  manheton hạt nhân
  nuclear mass
  khối lượng hạt nhân
  nuclear model
  mẫu hạt nhân
  nuclear model
  mô hình hạt nhân
  nuclear molecule
  phân tử hạt nhân
  nuclear moment
  mômen từ hạt nhân
  nuclear neutron
  nơtron hạt nhân
  nuclear orientation
  định hướng (của) hạt nhân
  nuclear paramagnetism
  tính thuận từ hạt nhân
  nuclear particle propulsion
  sự đẩy bằng hạt nhân
  nuclear photoelectric effect
  hiệu ứng quang điện hạt nhân
  nuclear photomagnetic effect
  hiệu ứng quang từ hạt nhân
  nuclear physics
  vật lý hạt nhân
  nuclear pile
  lò phản ứng hạt nhân
  nuclear poison
  chất kìm hãm hạt nhân
  nuclear polarization
  độ phân cực hạt nhân
  nuclear polarization
  phân cực hạt nhân
  nuclear potential barrier
  rào thế hạt nhân
  nuclear power
  năng lượng hạt nhân
  nuclear power engineering
  kỹ thuật năng lượng hạt nhân
  nuclear power plant
  nhà máy điện hạt nhân
  nuclear power station
  nhà máy điện hạt nhân
  nuclear power supply
  nguồn điện năng lượng hạt nhân
  nuclear quadrupole moment
  mômen tứ cực hạt nhân
  nuclear quadrupole resonance
  cộng hưởng tứ cực hạt nhân
  nuclear radiation
  bức xạ hạt nhân
  nuclear radiation detector
  bộ dò bức xạ hạt nhân
  nuclear radiation spectrum
  phổ bức xạ hạt nhân
  nuclear radius
  bán kính hạt nhân
  nuclear reaction
  phản ứng hạt nhân
  nuclear reaction channel
  kênh phản ứng hạt nhân
  nuclear reactor
  lò phản ứng hạt nhân
  nuclear relaxation
  hồi phục hạt nhân
  nuclear research
  nghiên cứu hạt nhân
  nuclear safety
  sự an toàn hạt nhân
  nuclear scale
  thang hạt nhân
  nuclear scattering
  tán xạ hạt nhân
  nuclear shock waves
  bóng xung kích hạt nhân
  nuclear spectra
  năng phổ hạt nhân
  nuclear spin
  spin hạt nhân
  nuclear spin quantum number
  lượng tử số pin hạt nhân
  nuclear stability
  tính bền (của) hạt nhân
  nuclear symmetry energy
  năng lượng đối xứng hạt nhân
  nuclear technology
  công nghệ hạt nhân
  nuclear test
  vụ thử nghiệm hạt nhân
  nuclear theory
  lý thuyết hạt nhân
  nuclear track
  vết hạt nhân
  nuclear waste disposal
  sự thải hạt nhân
  nuclear wave
  sóng hạt nhân
  peak load nuclear power plant
  nhà máy điện hạt nhân tải đỉnh
  secondary nuclear reaction
  phản ứng hạt nhân thứ cấp
  solid nuclear fuel
  nhiên liệu hạt nhân rắn
  strong nuclear force
  lực hạt nhân mạnh
  strong nuclear interaction
  tương tác hạt nhân mạnh
  three-circuit nuclear power plant
  nhà máy điện hạt nhân ba mạch
  two-circuit nuclear power plant
  nhà máy điện hạt nhân hai mạch
  weak nuclear force
  lực hạt nhân yếu
  weak nuclear interaction
  tương tác hạt nhân yếu
  mầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X