• (đổi hướng từ Undergoing)
  /,ʌndə'gou/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .underwent; .undergone

  Chịu đựng, trải qua (khó khăn, đau đớn)
  to undergone hard trials
  chịu đựng những thử thách gay go
  Chịu, bị (đưa vào một quá trình..), phải trải qua
  to undergone a great change
  bị thay đổi lớn

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chịu đựng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  commit , do , execute

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X