• /ʃeə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lưỡi cày, lưỡi máy gieo, lưỡi máy cày
  Phần (đóng góp..)
  share in profits
  phần chia lãi
  Phần đóng góp; phần của ai trong cái gì mà nhiều người đã làm, đã nhận..
  everyone has done his share of work
  tất cả đều đã đóng góp phần việc của mình
  Sự chung vốn; cổ phần
  to have a share in...
  có vốn chung ở...

  Ngoại động từ

  Chia,chia sẻ, san sẻ, phân chia, phân phối, phân cho
  to share something with somebody
  chia vật gì với ai
  to share joys and sorrows
  chia ngọt sẻ bùi
  Có phần, có dự phần; tham gia vào
  we must share alike
  chúng ta sẽ chia đều
  to share someone's opinion
  đồng ý với ai
  Nói với ai về cái gì
  I want to share my news with you
  tôi muốn chia sẻ tin tức với ai

  Nội động từ

  Tham gia với, có phần
  to share with somebody in an undertaking
  cùng tham gia với ai trong một cuộc kinh doanh

  Cấu trúc từ

  To go shares with somebody in something
  (thông tục) chia đều
  To want more than one's share
  Tranh, phần hơn
  to share out
  chia, phân chia, phân phối
  share and share alike
  (tục ngữ) chia các thứ một cách đồng đều

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phân chia đều
  phần, cổ phần
  sử dụng chung

  Điện lạnh

  góp chung

  Kỹ thuật chung

  chia
  Share As
  chia sẻ như
  share virtual area (SVA)
  vùng ảo phân chia
  Share Workbook
  chia sẻ sổ làm việc
  transit share
  sự chia chuyển tiếp
  chia sẻ
  Share As
  chia sẻ như
  Share Workbook
  chia sẻ sổ làm việc
  cổ phiếu
  dùng chung
  Share Document
  dùng chung tài liệu
  phần
  Capital, Authorised share
  vốn cổ phần cho vay
  Capital, Share
  vốn cổ phần
  contributory share (s) (ofUnion Members)
  phần đóng góp của thành viên hiệp hội
  deferred share
  cổ phần chênh lệch
  ordinary share
  cổ phần thông thường
  partnership share
  cổ phần lập công ty
  partnership share
  cổ phần lập hội
  personal share
  cổ phần ký danh
  preference share
  cổ phần đặc quyền
  registered share
  cổ phần ký danh
  share capital
  cổ phần
  share holder
  người có cổ phần
  share virtual area (SVA)
  vùng ảo phân chia
  share-holder
  người góp cổ phần
  stock-marker share marker
  thị trường cổ phần
  transferable share
  cổ phần chuyển nhượng được
  phân chia
  share virtual area (SVA)
  vùng ảo phân chia
  phần đóng góp
  contributory share (s) (ofUnion Members)
  phần đóng góp của thành viên hiệp hội
  sở hữu chung
  tách
  terminal share
  sự tách đầu cuối
  transit share
  sự tách chuyển tiếp

  Kinh tế

  cổ phần
  a share
  cổ phần thường không có quyền bỏ phiếu
  alteration of share capital
  sự thay đổi vốn cổ phần
  approved preferred share trust (adst)
  ủy thác cổ phần ưu đãi được chấp thuận
  aquity share capital
  vốn góp cổ phần
  authorized share capital
  vốn cổ phần được phép phát hành
  bonus share
  cổ phần thưởng
  bonus share
  cổ phần vô phí (được phát không cho các cổ đông)
  book value per share
  giá trị trên sổ sách mỗi cổ phần
  call for share capital
  gọi vốn cổ phần
  capital share
  cổ phần vốn
  contingent share
  cổ phần có thể có
  dividend per share
  cổ tức mỗi cổ phần
  due share capital and dividends
  tiền cổ phần và cổ tức đến hạn
  earnings per share (e.p.s)
  tỷ lệ thu nhập trên cổ phần
  employee share ownership
  quyền sở hữu cổ phần của người làm công
  equity share capital
  vốn cổ phần thường
  equity share capital
  vốn góp cổ phần
  fractional share
  cổ phần lẻ
  fractional share
  cổ phần thiếu
  FTA all- share index
  tỷ số tổng cổ phần thời báo tài chính
  FTA world share index
  chỉ số cổ phần thế giới thời báo tài chính
  golden share
  cổ phần ưu tiên
  golden share
  cổ phần vàng
  initial share
  cổ phần gia nhập
  manager's share
  cổ phần của người quản lý
  nominal share capital
  vốn cổ phần danh nghĩa
  non-participating share
  cổ phần không tham dự chia lãi
  non-praticipating share
  cổ phần không tham dự chia lãi
  paid-up share capital
  vốn cổ phần đã góp
  partnership share
  cổ phần (hội viên)
  plus one vote each share subscribed
  thêm một phiếu cho mỗi cổ phần đã nhận mua
  pre-preference share
  cổ phần tối ưu tiên
  preferred ordinary share
  cổ phần thưởng được ưu tiên
  qualifying share
  cổ phần có đủ tư cách
  qualifying share
  cổ phần để đủ tư cách
  reduction of share capital
  giảm bớt cổ phần
  reduction of share capital
  giảm bớt vốn cổ phần
  selling of share
  bán cổ phần
  share account
  tài khoản cổ phần
  share allotment
  sự phân phối cổ phần
  share capital
  vốn cổ phần
  share capital paid up
  vốn cổ phần đã đủ góp
  share capital paid up
  vốn cổ phần đã góp đủ
  share certificate
  giấy chứng cổ phần đích danh
  share dividend
  cổ tức cổ phần
  share exchange
  trao đổi cổ phần
  share price
  giá cổ phần
  share price index
  chỉ số giá cổ phần
  share split
  phân nhỏ cổ phần
  share warrant
  chứng chỉ cổ phần vô danh
  share warrant (tobearer)
  giấy chứng cổ phần vô danh
  share[[holder (share-holder)
  người có cổ phần
  subscription share
  cổ phần dự ước, nhận góp
  syndicated share
  cổ phần nghiệp đoàn
  temporary share or stock fraction
  cổ phần lâm thời
  temporary share or stock fraction
  cổ phần lâm thời hoặc chia cắt cổ phần
  term share
  cổ phần định kỳ
  total number of share
  tổng số cổ phần
  unallotted share
  cổ phần không chia
  underwriting share
  cổ phần hiệp đoàn
  underwriting share
  cổ phần nghiệp đoàn
  cổ phiếu
  A share
  cổ phiếu (loại) A
  alpha share
  cổ phiếu alpha
  approved deferred share trust
  quỹ tín thác cổ phiếu trả thuế sau
  aquity share
  cổ phiếu thường
  asset value per share
  giá trị tài sản cho mỗi cổ phiếu
  authorized share
  cổ phiếu được phép
  B share
  cổ phiếu B
  bearer share
  cổ phiếu vô danh
  beta share
  cổ phiếu bêta
  blue-chip share
  cổ phiếu thượng hạng
  bonus share
  cổ phiếu biếu không
  boost the value of a share
  tạo bầu không khí tăng giá quanh một cổ phiếu
  capital share
  cổ phiếu vốn
  cash share
  cổ phiếu tiền mặt
  cash share
  cổ phiếu (góp bằng) tiền mặt (khi mua)
  common share
  cổ phiếu thường
  competitive share
  cổ phiếu có tính cạnh tranh
  contributing share
  cổ phiếu đã góp một phần
  counter share
  cổ phiếu không mua bán tại Sở giao dịch
  cumulative preferred share
  cổ phiếu ưu đãi cộng dồn
  deferred share
  cổ phiếu hưởng lãi sau
  director's share
  cổ phiếu quản trị
  dividend per share
  cổ tức theo đầu cổ phiếu
  earnings per share
  thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu
  earnings per share
  tiền lời theo đầu cổ phiếu
  endorsable share
  cổ phiếu có thể ký hậu
  environmental share
  cổ phiếu môi trường
  equity share
  cổ phiếu thường
  excess share
  cổ phiếu dư dôi
  excess share
  cổ phiếu dư đôi
  executive share options
  quyền chọn mua cổ phiếu các quan chực công ty
  first preference share
  cổ phiếu ưu đãi hạng nhất
  flotation of share
  phát hành cổ phiếu trong công chúng
  forfeited share
  cổ phiếu bỏ cuộc
  founder's share
  cổ phiếu sáng lập
  founder's share
  cổ phiếu sáng lập
  full paid share (fp)
  cổ phiếu đã nộp đủ
  full-paid share
  cổ phiếu đã nộp đủ
  fully diluted earning per share
  tiền lời theo đầu cổ phiếu đã hoàn toàn chuyển đổi
  growth share
  cổ phiếu tăng trưởng
  heavy share
  cổ phiếu cao giá
  heavy share
  cổ phiếu cao giá (so với giá trung bình ngoài thị trường)
  heavy share
  cổ phiếu hạng nặng
  incentive share
  cổ phiếu khuyến khích
  investment trust share certificate
  cổ phiếu tín thác đầu tư
  irredeemable preference share
  cổ phiếu ưu đã không thể chuộc lại
  irredeemable preference share
  cổ phiếu ưu đãi không thể chuộc lại
  junior share
  cổ phiếu thứ cấp
  management share
  cổ phiếu của người quản lý
  marked share
  cổ phiếu đánh dấu
  marked share
  cổ phiếu đánh dầu
  multiple share
  cố phiếu đa trùng
  multiple share
  cổ phiếu đa trùng
  multiple voting share
  cổ phiếu có quyền biểu quyết nhiều lần
  multiple-vote share
  cổ phiếu (có quyền)
  multiple-vote share
  cổ phiếu (có quyền) đầu phiếu phức số
  neglected share
  cổ phiếu bị thờ ơ
  neglected share
  cổ phiếu không được chú ý
  net income per share of common stock
  thu nhập ròng theo từng cổ phiếu thường
  net investment income per share
  thu nhập đầu tư ròng theo từng cổ phiếu
  net tangible assets per share
  tài sản hữu hình ròng theo từng cổ phiếu
  new share
  cổ phiếu mới
  nil paid share
  cổ phiếu miễn trả
  no par value share
  cổ phiếu không ghi mệnh giá
  no-par-value share
  cổ phiếu không có ghi mệnh giá
  non-cumulative preference share
  cổ phiếu ưu đãi không cộng dồn (cổ tức)
  non-dividend share
  cổ phiếu không lãi
  non-participating preference share
  cổ phiếu ưu tiên không tham dự chia lãi
  non-participating share
  cổ phiếu không dự phần
  non-participating share
  cổ phiếu không dư phần (chưa lợi nhuận)
  non-voting share
  cổ phiếu không có quyền biểu quyết
  oil share
  cổ phiếu dầu hỏa
  old share
  cổ phiếu cũ
  ordinary share
  cổ phiếu thường
  outstanding share
  cổ phiếu đang lưu hành
  paid share
  cổ phiếu đã trả một phần
  paid-up share
  cổ phiếu đã góp
  paid-up share
  cổ phiếu đã góp đủ
  paired share
  cổ phiếu sinh đôi
  participating preference share
  cổ phiếu ưu tiên tham dự (được chia thêm một phần lời)
  partly paid share
  cổ phiếu đã trả một phần
  partly-paid share
  cổ phiếu có quyền dự tuyển ủy viên chính trị
  per-share earnings
  tiền lời trên mỗi cổ phiếu
  personal share
  cổ phiếu ký danh
  personal share
  cổ phiếu tư nhân
  portfolio of share
  danh mục cổ phiếu
  potential share
  cổ phiếu tiềm năng (những cổ phiếu mới sắp phát hành)
  pouch share
  cổ phiếu biếu không
  preferred ordinary share
  cổ phiếu thường ưu đãi
  preferred ordinary share
  cổ phiếu ưu tiên thường
  primary earnings per (common) share
  thu nhập ban đầu tính theo một cổ phiếu (thường)
  priority share
  cổ phiếu ưu tiên
  property share
  cổ phiếu bất động sản
  qualification share
  cổ phiếu có quyền dự tuyển ủy viên quản trị
  quoted share
  cổ phiếu được ghi vào bảng giá chính thức (của Sở giao dịch)
  quoted share
  cổ phiếu được mua bán trên thị trường chứng khoán
  quoted share
  cổ phiếu được yết giá
  real share
  cổ phiếu thật
  real share
  cổ phiếu thượng hạng
  redeemable preference share
  cổ phiếu ưu đãi có thể chuộc lại
  registered share
  cổ phiếu ký danh
  restricted share
  cổ phiếu có hạn chế
  share allocation
  phân bổ cổ phiếu
  share allotment
  phân bổ cổ phiếu
  share below par value
  cổ phiếu dưới mệnh giá
  share broker
  người môi giới cổ phiếu
  share certificate
  chứng chỉ cổ phiếu
  share certificate
  chứng chỉ cổ phiếu (đích danh)
  share dealing
  giao dịch cổ phiếu trên thị trường xám
  share discount
  chiết giá cổ phiếu
  share discount
  sự quy giảm mệnh giá cổ phiếu
  share incentive scheme
  chế độ khuyến khích bằng cổ phiếu
  share index
  chỉ số cổ phiếu
  share indexes
  các chỉ số cổ phiếu
  share issue
  sự phát hành cổ phiếu
  share issuing premium
  giá chênh lệch phát hành cổ phiếu (so với mệnh giá)
  share list (share-list)
  bảng thị giá cổ phiếu
  share of no par value
  cổ phiếu không có mệnh giá
  share option
  quyền chọn mua cổ phiếu
  share ownership
  quyền sở hữu cổ phiếu
  share premium
  tiền bù cổ phiếu
  share premium
  tiền lời, tiền bù phát hành cổ phiếu
  share premium account
  tài khoản tiền bù cổ phiếu
  share premium account
  tài khoản tiền bù phát hành cổ phiếu
  share price
  giá cổ phiếu
  share price index
  chỉ số giá cổ phiếu
  share qualification
  tiền ký quỹ bằng cổ phiếu
  share register
  sổ đăng ký cổ phiếu
  share registration
  đăng ký cổ phiếu
  share related to anti-pollution
  cổ phiếu công nghiệp chống ô nhiễm
  share split
  phân nhỏ cổ phiếu
  share transfer
  giấy chuyển nhượng cổ phiếu
  share transfer
  sự chuyển nhượng, sang tên cổ phiếu
  share warehousing
  sự lưu kho cổ phiếu
  share warehousing
  tích trữ cổ phiếu
  share-for-share offer
  chào mua cổ phiếu bằng cổ phiếu
  share-hawking
  sự mua bán cổ phiếu bất hợp pháp
  share[[holder (share-holder)
  người giữ cổ phiếu
  siamese share
  cổ phiếu sinh đôi
  simple share
  cổ phiếu thường
  split share
  cổ phiếu phân tán
  split share
  cổ phiếu chia nhỏ
  stepped preference share
  cổ phiếu ưu đãi tăng giá dần
  stock-exchange share
  cổ phiếu của sở giao dịch chứng khoán
  subdivided share
  cổ phiếu chia nhỏ
  subdivision of share
  chia nhỏ cổ phiếu
  subscription share
  cổ phiếu trả góp
  term share
  cổ phiếu định kỳ
  Thirty-Share Index
  chỉ số ba mươi cổ phiếu
  to take a position (ina share)
  giữ một vị thế (về một cổ phiếu)
  transferable share
  cổ phiếu có thể chuyển nhượng được
  unit share investment trust
  quỹ tín thác đầu tư đơn vị cổ phiếu
  unquoted share
  cổ phiếu không được yết giá
  unregistered share
  cổ phiếu không ghi tên
  vendor's share
  cổ phiếu cho người bán
  voteless share
  cổ phiếu không có quyền bầu phiếu
  voting share
  cổ phiếu có quyền biểu quyết
  phần
  a share
  cổ phần thường không có quyền bỏ phiếu
  alteration of share capital
  sự thay đổi vốn cổ phần
  approved preferred share trust (adst)
  ủy thác cổ phần ưu đãi được chấp thuận
  aquity share capital
  vốn góp cổ phần
  authorized share capital
  vốn cổ phần được phép phát hành
  bonus share
  cổ phần thưởng
  bonus share
  cổ phần vô phí (được phát không cho các cổ đông)
  book value per share
  giá trị trên sổ sách mỗi cổ phần
  call for share capital
  gọi vốn cổ phần
  capital share
  cổ phần vốn
  contingent share
  cổ phần có thể có
  contributing share
  cổ phiếu đã góp một phần
  dividend per share
  cổ tức mỗi cổ phần
  due share capital and dividends
  tiền cổ phần và cổ tức đến hạn
  earnings per share (e.p.s)
  tỷ lệ thu nhập trên cổ phần
  employee share ownership
  quyền sở hữu cổ phần của người làm công
  equity share capital
  vốn cổ phần thường
  equity share capital
  vốn góp cổ phần
  fractional share
  cổ phần lẻ
  fractional share
  cổ phần thiếu
  FTA all- share index
  tỷ số tổng cổ phần thời báo tài chính
  FTA world share index
  chỉ số cổ phần thế giới thời báo tài chính
  golden share
  cổ phần ưu tiên
  golden share
  cổ phần vàng
  initial share
  cổ phần gia nhập
  manager's share
  cổ phần của người quản lý
  market share
  phần thị trường chiếm được
  market share
  thị phần
  market share
  tỷ phần thị trường
  nominal share capital
  vốn cổ phần danh nghĩa
  non-participating share
  cổ phần không tham dự chia lãi
  non-participating share
  cổ phiếu không dự phần
  non-participating share
  cổ phiếu không dư phần (chưa lợi nhuận)
  non-praticipating share
  cổ phần không tham dự chia lãi
  paid share
  cổ phiếu đã trả một phần
  paid-up share capital
  vốn cổ phần đã góp
  participating preference share
  cổ phiếu ưu tiên tham dự (được chia thêm một phần lời)
  partly paid share
  cổ phiếu đã trả một phần
  partnership share
  cổ phần (hội viên)
  partnership share
  hội phần
  plus one vote each share subscribed
  thêm một phiếu cho mỗi cổ phần đã nhận mua
  pre-preference share
  cổ phần tối ưu tiên
  preferred ordinary share
  cổ phần thưởng được ưu tiên
  qualifying share
  cổ phần có đủ tư cách
  qualifying share
  cổ phần để đủ tư cách
  quota share reinsurance treaty
  hợp đồng chia phần tái bảo hiểm
  quota-share reinsurance
  tái bảo hiểm theo định phần
  quota-share treaty
  hiệp ước phân chia hạn ngạch
  reduction of share capital
  giảm bớt cổ phần
  reduction of share capital
  giảm bớt vốn cổ phần
  revenue share
  phần tiền phải nộp (cho địa phương)
  selling of share
  bán cổ phần
  share account
  tài khoản cổ phần
  share allocation
  phân bổ cổ phiếu
  share allotment
  phân bổ cổ phiếu
  share allotment
  sự phân phối cổ phần
  share capital
  vốn cổ phần
  share capital paid up
  vốn cổ phần đã đủ góp
  share capital paid up
  vốn cổ phần đã góp đủ
  share certificate
  giấy chứng cổ phần đích danh
  share dividend
  cổ tức cổ phần
  share economic
  nền kinh tế chia phần
  share economy
  nền kinh tế chia phần
  share exchange
  trao đổi cổ phần
  share in profits
  phần chia lời của cổ đông
  share in profits
  phần lời
  share of profits
  phần lãi
  share of the market
  phần thị trường chiếm được
  share of the market
  thị phần
  share out
  phân phối đều
  share price
  giá cổ phần
  share price index
  chỉ số giá cổ phần
  share split
  phân nhỏ cổ phần
  share split
  phân nhỏ cổ phiếu
  share warrant
  chứng chỉ cổ phần vô danh
  share warrant (tobearer)
  giấy chứng cổ phần vô danh
  share-out
  sự phân phối
  share[[holder (share-holder)
  người có cổ phần
  split share
  cổ phiếu phân tán
  subscription share
  cổ phần dự ước, nhận góp
  subscription share
  phần dự ước
  syndicated share
  cổ phần nghiệp đoàn
  temporary share or stock fraction
  cổ phần lâm thời
  temporary share or stock fraction
  cổ phần lâm thời hoặc chia cắt cổ phần
  term share
  cổ phần định kỳ
  total number of share
  tổng số cổ phần
  trade share
  phân ngạch mậu dịch
  trade share
  phần ngạch mậu dịch
  unallotted share
  cổ phần không chia
  underwriting share
  cổ phần hiệp đoàn
  underwriting share
  cổ phần nghiệp đoàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X