• (đổi hướng từ Videotaped)
  /´vidiou¸teip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Băng viđêô

  Ngoại động từ

  Thâu vào băng viđêô

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Điện

  băng ghi hình

  Kỹ thuật chung

  băng hình
  quadruplex videotape recorder
  máy ghi băng hình tứ công
  videotape player
  máy quay băng hình
  băng video
  one inch videotape
  băng video loại một inch
  videotape dubbing
  sự sao băng video
  videotape facilities
  phương tiện băng video
  videotape formats
  các dạng băng video
  videotape recorder
  máy ghi băng video
  Videotape Recorder (VTR)
  máy ghi băng video
  videotape recorder (VTR)
  thiết bị ghi băng video
  videotape recording
  sự ghi băng video

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X