• /fə'silitiz/

  Kỹ thuật chung

  phương tiện
  air route facilities
  phương tiện tuyến đường bay
  automated watch-keeping facilities
  phương tiện theo dõi tự động
  cooling facilities
  phương tiện làm lạnh
  core facilities (school)
  các phương tiện chủ yếu
  engineering facilities
  phương tiện kỹ thuật
  Enhanced Connectivity Facilities (ECF)
  các phương tiện kết nối nâng cao
  facilities extension
  sự mở rộng phương tiện
  Facilities for Other Contractors
  phương tiện cho các nhà thầu khác
  Facilities for Tests on Completion
  phương tiện để thử nghiệm khi hoàn thành
  freezing facilities
  phương tiện kết đông
  ground facilities
  phương tiện mặt đất
  Intelsat Operations Centre TDMA Facilities (IOCTF)
  Các phương tiện TDMA của Trung tâm vận hành Intelsat
  Loop Facilities Assignment and Control System (LFACS)
  hệ thống điều khiển và gán các phương tiện đấu vòng
  mechanization facilities
  phương tiện cơ khí hóa
  Non Facilities Associated Signalling (NFAS)
  báo hiệu không liên quan đến phương tiện
  Non Standard Facilities Set-up (NSS)
  thiết lập các phương tiện không tiêu chuẩn
  Non-Standard Facilities (NSF)
  các phương tiện không tiêu chuẩn
  Non-Standard Facilities Command (NSC)
  lệnh của các phương tiện không tiêu chuẩn
  port facilities
  phương tiện ở cảng
  production facilities
  phương tiện sản xuất
  public recreation facilities
  phương tiện vui chơi công cộng
  safety facilities
  phương tiện an toàn
  SMF (systemmanagement facilities)
  các phương tiện quản lý hệ thống
  studio facilities
  phương tiện ở stuđiô
  system management facilities (SMF)
  các phương tiện quản lý hệ thống
  Testing, Facilities for
  phương tiện để thử nghiệm
  transmission facilities
  phương tiện truyền
  transship facilities
  phương tiện chuyển tải
  videotape facilities
  phương tiện băng video

  Xây dựng

  công cụ

  Kinh tế

  những điều kiện thuận lợi
  những thể thức cho vay
  phương tiện
  facilities for payment
  các công cụ, phương tiện, thanh toán
  payment facilities
  phương tiện thanh toán
  shipping facilities
  các phương tiện chuyên chở đường biển
  sự dễ dàng
  sự tiện lợi
  thiết bị
  auxiliary facilities
  các thiết bị phụ trợ
  common facilities tax
  thuế thiết bị công cộng
  communal facilities
  thiết bị công cộng
  dock facilities
  những thiết bị cảng
  emergency facilities
  thiết bị khẩn cấp
  facilities for lift on/lift off
  thiết bị nâng lên nâng xuống
  facilities management
  sự quản lý thiết bị
  facilities of the port
  thiết bị cảng
  grading and packaging facilities
  thiết bị phân cấp và đóng gói
  handling facilities
  thiết bị làm hàng
  handling facilities
  thiết bị xử lý bốc dỡ hàng hóa
  joint facilities income
  thu nhập thiết bị chung
  Oil Facilities
  thiết bị khai thác dầu mỏ
  port facilities
  thiết bị cảng
  port terminal facilities
  thiết bị liên vận thủy bộ
  roll-on / roll-off facilities
  thiết bị cảng của tàu lăn hàng
  slaughtering facilities
  thiết bị chế biến xúc vật
  traffic safety facilities
  thiết bị an toàn giao thông
  transportation facilities
  các thiết bị vận tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X