• / weər'evə(r)/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ở đâu (diễn đạt sự ngạc nhiên)
  wherever did you get that funny hat?
  anh kiếm đâu ra chiếc mũ buồn cười thế?

  Liên từ

  Ở bất cứ nơi nào, bất kỳ ở đâu
  sit wherever you like
  hãy ngồi bất cứ nơi nào anh thích
  Mọi nơi, ở tất cả mọi nơi
  wherever there is injustice, we try to help
  ở mọi nơi nào có bất công thì chúng ta cố gắng giúp đỡ
  or wherever
  (thông tục) hoặc vào bất cứ lúc nào

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X