• Thông dụng

  Phó từ

  Ở nơi đó, tại nơi đó, tới nơi đó
  here and there
  đó đây
  there and then
  tại chỗ ấy là lúc ấy
  (dùng sau một giới từ) chỗ đó, cái đó
  put the keys under there
  để chìa khoá vào dưới chỗ đó
  Ở điểm đó, quy chiếu tới điểm đó (trong một câu chuyện, một loạt hành động, lý lẽ..)
  there I have to disagree with you, I'm afraid
  tôi e rằng ở điểm đó tôi không thể đồng ý được với anh
  (dùng sau that + danh từ để nhấn mạnh)
  that woman there is 103
  cái bà phụ nữ đó 103 tuổi đấy
  (dùng để nhấn mạnh lời gọi hoặc lời chào)
  you there! come back!
  này anh kia! hãy quay lại!
  ( (thường) + to be) (dùng để nhấn mạnh, không dịch)
  there was nothing here
  ở đây không có gì cả
  where there is oppression, there is struggle
  ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh
  you have only to turn the switch and there you are
  anh chỉ việc xoay cái nút thì sẽ được
  (dùng để đoán chắc khi giải thích, chứng minh hoặc bình luận cái gì)
  there you are! I told you it was easy!
  đấy! tôi đã bảo anh là dễ mà!

  Thán từ

  (dùng để bày tỏ sự đắc thắng, sự kinh hoàng, sự khuyến khích..)
  there! that didn't hurt too much, did it?
  đó! không đau lắm, có phải không?
  there! I have told you
  đó! tôi đã bảo với anh rồi
  there! take this chair
  đấy, lấy cái ghế này đi

  Danh từ

  Chỗ đó, nơi đó, chỗ đấy
  he lives somewhere near there
  nó ở quanh quẩn gần nơi đó
  tide comes up to there
  nước thuỷ triều lên tới chỗ đó

  Cấu trúc từ

  there and back
  tới một nơi rồi trở lại
  there and then; then and there
  ngay tại chỗ; ngay lúc ấy
  there you are
  (dùng khi đưa cho ai cái gì anh ta muốn hoặc đã yêu cầu)
  there you are. I've brought your newspaper
  đây, tôi đã đem lại cho anh tờ báo
  there, there!
  (dùng để dỗ một đứa trẻ)
  there, there, never mind, you'll soon feel better
  nào, nào! không sao đâu, rồi cháu sẽ cảm thấy dễ chịu ngay thôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X