• /'nevə/

  Thông dụng

  Phó từ

  Không bao giờ, không khi nào
  never tell a lie!
  không bao giờ được nói dối!
  never say die!
  không bao giờ được thất vọng
  well, I never!; I never did!
  chà!, tôi chưa bao giờ nghe (thấy) (một điều (như)) thế
  Không, đừng
  he answered never a word
  nó tuyệt nhiên không đáp lại một lời
  that will never do
  cái đó không xong đâu, cái đó không ổn đâu
  never mind!
  không sao cả!; không hề gì!; đừng bận tâm!
  never a one
  không một người nào, không ai

  Thán từ

  Không bao giờ, chẳng bao giờ, còn lâu

  Cấu trúc từ

  better late than never
  Xem better
  never so
  dù là, dẫu là
  were it never so late
  dù có muộn thế nào đi nữa
  never too late to mend
  muốn sửa chữa thì chả lo là muộn
  on the never-never
  theo thể thức thuê-mua


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  always , forever

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X