• Danh từ giống đực

  Sự mua
  Faire [[lachat]] de qqch
  mua cái gì
  Faire des achats
  mua sắm
  Achat au comptant à crédit
  sự mua trả tiền ngay/mua chịu
  ( số nhiều) đồ mua
  Montrer ses achats
  cho xem đồ mua
  pouvoir [[dachat]]
  sức mua, mãi lực
  prix [[dachat]]
  giá vốn
  Vendre au prix [[dachat]]
  �� bán theo giá vốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X