• Ngoại động từ

  Pha, trộn (để chế hợp kim)
  Allier l'or avec l'argent
  pha vàng với bạc
  Kết thân, kết thông gia với
  Deux familles alliées
  hai gia đình thông gia
  Liên minh, liên kết (hai nước)
  Pays alliés
  các nước liên kết với nhau (bằng hiệp ước)
  Kết hợp
  Allier le courage à la prudence
  kết hợp lòng dũng cảm với sự thận trọng
  allier une avarice presque sordide avec le plus grand mépris pour l'argent Rouss
  kết hợp sự keo kiệt gần như bẩn thỉu với sự khinh miệt tiền bạc thậm tệ
  Phản nghĩa Désunir, opposer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X