• Danh từ giống đực

  Lòng dũng cảm
  Se battre avec courage
  chiến đấu dũng cảm
  Nghị lực; nhiệt tình
  Travailler avec courage
  làm việc nhiệt tình
  Sự nhẫn tâm, sự có gan
  Avez-vous le courage de lui refuser cette aide
  anh có gan từ chối không giúp đỡ hắn việc ấy không?
  (từ cũ, nghĩa cũ) tâm, lòng
  avoir le courage de ses opinions
  có dũng khí giữ và chịu lấy hậu quả ý kiến của mình
  prendre son courage à deux mains
  cố gắng hết sức, dùng hết nghị lực
  Phản nghĩa Faiblesse, lâcheté, poltronnerie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X