• Phó từ

  Gần (như), hầu như
  Elle pleurait presque
  cô ta gần như khóc
  La presque totalité
  hầu như toàn bộ
  Presque pas
  hầu như không
  Presque trois mille élèves
  gần ba nghìn học sinh
  Presque personne
  hầu như không có ai
  Presque rien
  hầu như không có gì
  Presque toujours
  hầu như luôn luôn
  Phản nghĩa Absolument, complètement, tout à fait.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X