• Phó từ

  Hơn
  La santé est plus précieuse que tout
  sức khỏe là quý hơn hết
  Càng
  Plus on le conna†t plus on l'estime
  càng biết nó người ta càng quý nó
  (không) còn, (không) nữa
  Il n'a plus un sou
  Il n'est plus fatigué
  nó không mệt nữa
  à plus forte raison fort
  fort
  au plus
  nhiều nhất là
  Au plus tôt tôt
  tôt
  bien plus bien
  bien
  d'autant plus autant
  autant
  de plus de
  de
  de plus en plus de
  de
  des plus
  nhất, vào hạng hơn cả
  en plus
  thêm vào
  il y a plus
  còn hơn nữa
  le plus
  nhất
  Le plus beau
  �� đẹp nhất
  ni plus ni moins
  không hơn không kém
  non plus
  cũng không
  on ne peut plus
  hết sức
  Il est on ne peut plus heureux
  �� hắn hết sức sung sướng
  plus de
  quá, hơn
  Il était plus de minuit
  �� lúc ấy đã quá nửa đêm
  plus de moitié
  không còn nữa, đâu còn
  iI est minuit plus de passant
  ước gì không còn; thôi đừng nữa
  Plus de guerres
  !�� ước gì không còn chiến tranh
  Plus de bruit
  !�� thôi đừng làm ồn nữa!
  plus ou moins
  ít nhiều
  qui plus est
  hơn nữa
  qui plus qui moins
  người nhiều kẻ ít
  sans plus
  không thêm gì nữa
  tout au plus
  nhiều nhất là

  Tính từ

  Thêm, cộng với
  Deux plus trois font cinq
  hai cộng ba là năm
  une malle deux valises plus un grand paquet
  một cái hòm, hai cái va li thêm một gói lớn

  Danh từ giống đực

  Số nhiều nhất; số cao nhất; cái nhiều nhất
  Le plus qui'il obtiendra
  số nhiều nhất mà nó nhận được
  (toán học) dấu cộng
  Phản nghĩa Moins.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X