• Danh từ giống cái

  Sự đặt làm, sự đặt mua; hàng đặt
  Faire une commande de livres
  đặt mua sách
  Livrer une commande
  giao hàng đặt
  (kỹ thuật) sự điều khiển; cơ cấu điều khiển
  Commande automatique
  sự điều khiển tự động
  Commande de direction
  (hàng không) cơ cấu điều khiển hướng đi
  de commande
  giả tạo
  Une tristesse de commande
  bắt buộc, cần thiết
  La vigilance est de commande
  �� sự cảnh giác là cần thiết
  passer les commandes à quelqu'un
  giao quyền lãnh đạo cho ai
  prendre les commandes
  cầm quyền lãnh đạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X