• Nội động từ

  Qua, sang; đi qua
  Passer en France
  sang Pháp
  Passer par la rue
  di qua phố
  Đi đến
  Passer à la banque
  đi đến nhà ngân hàng
  Trở thành
  Passer ma†tre
  trở thành bậc thầy
  Thang (chức)
  Passer colonel
  thang đại tá
  Bị gọi ra, phải ra
  Passer en conseil de guerre
  phải ra trước hội dồng quân sự
  Qua đời
  Il a passé
  ông ấy đã qua đời
  Lướt qua; quên di, tha thứ
  Passer sur des détails
  lướt qua những chi tiết
  Passer sur les fautes de quelqu'un
  tha thứ những khuyết điểm của ai
  Lướt qua; chạy qua
  Le café passe lentement
  Le Fleuve Rouge passe à
  sông Hồng chảy qua Nam Ðịnh
  Truyền; truyền lại
  Passer de bouche en bouche
  truyền từ miệng người này sang miệng người khác
  La maison passe à son fils
  cái nhà truyền lại cho con trai ông ta
  Được thông qua, được chấp nhận
  La loi a passé
  đạo luật đã được thông qua
  Proposition qui peut passer
  đề nghị có thể được chấp nhận
  Tiêu
  Aliment qui ne passe pas
  thức ăn không tiêu
  Phai, lạt, tàn, úa
  Couleur qui a passé
  màu dã phai
  Ces fleurs ont passé
  hoa này dã tàn
  Trôi qua, lỗi thời, hết
  Quinze jours sont passés
  mười lăm ngày đã trôi qua
  Cette mode passera
  cái mốt ấy sẽ lỗi thời
  La douleur est passée
  đau đớn đã hết
  (sân khấu) được diễn, được chiếu
  Pièce qui passera
  vở kịch sẽ được diễn
  Film qui vient de passer
  phim vừa được chiếu
  Cela peut passer
  điều đó có th? nh?n du?c
  cela passera
  rồi cũng hết thôi
  en passant
  nhân tiện, tiện thể
  en passer par
  ph?i ch?u d?ng
  faire passer
  dua qua, cho qua
  laisser passer
  d? sót l?i (l?i trong bài...)
  le temps passe
  thì gi? th?m tho?t
  passe
  du?c!�� còn du?c
  passe pour
  còn có thể được
  Passe pour des médisances mais des calomnies
  !�� nói xấu còn có thể được, chứ vu khống thì không thể tha thứ!
  passer à
  chuy?n sang
  Passer à l'action
  �� chuy?n sang hành d?ng
  passer à la postérité
  truy?n l?i d?i sau
  passer à l'ennemi
  theo gi?c
  passer avant
  du?c coi tr?ng hon
  La mère passe avant la femme
  �� m? du?c coi tr?ng hon v?
  Passer chez quelqu' un
  thăm ai chốc lát
  passer de mode
  l?i th?i
  passer du côté de
  đứng về phía
  passer en proverbe
  tr? thành ng?n ng?
  passer outre outre
  outre
  passer par
  qua (nơi nào); thoáng qua (d?u óc)
  Passer par pour se rendre au
  Laos�� qua Vinh d? di Lào
  Il a passé par
  �� là ông ta dã di qua d?y
  Idée qui me passe par la tête
  �� ý nghi thoáng qua d?u óc tôi
  Passer par les mains de quelqu'un
  tr?i qua, ch?u d?ng,
  Passer par de rudes épreuves
  �� tr?i qua nh?ng th? thách gay go
  passer par-dessus
  trèo qua; vu?t qua, không k? d?n
  passer pour
  được coi như
  passer sur
  không k? d?n; bỏ qua
  passer sur le ventre de quelqu'un
  h?i ai nh?m d?t m?c dích c?a mình
  y passer
  b? phung phí h?t
  Toute sa fortune y passa
  (thân mật) ch?t


  Ngoại động từ

  Qua
  Passer la rivière
  qua sông
  Passer un examen
  qua một kì thi
  Vượt qua, vượt, quá
  Passer la limite d'âge
  quá hơn tuổi
  Cela passe mes forces
  điều đó quá sức tôi
  Passer quelqu'un à la course
  vượt ai trong cuộc chạy đua
  Cho qua
  Passer des voyageurs
  cho hành khách qua
  Chuyền, chuyển, trao
  Passer le ballon
  chuyền quả bóng
  Passer un objet à quelqu'un
  trao một vật cho ai
  Luồn qua; l?c
  Passer une corde
  luồn dây qua
  Mặc; đặt lên; phụt lên, bôi lên
  Passer son manteau
  mặc áo khoác
  Passer la main sur le front
  đặt bàn tay lên trán
  Passer de la cire sur un parquet
  bôi xi lên sàn
  Tha thứ, bỏ qua
  Passer une faute
  tha thứ một lỗi lầm
  Passer un fait
  bỏ qua một số việc
  Bỏ sót
  Passer une ligne
  bỏ sót một dòng
  Đua vào; dem tiêu
  Passer de la contrebande
  dua d? l?u vào
  Passer de la fausse monnaie
  dem tiêu ti?n gi?
  Ghi vào, ký kết
  Passer un contrat
  ký k?t m?t giao kèo
  Dùng
  Passer ses soirées à lire
  dùng buổi tối để đọc sách
  cela me passe
  tôi không hiểu được điều đó
  passer au fil de l'épée fil
  fil
  passer condamnation
  nh?n l?i
  passer la consigne
  truy?n quân l?nh
  passer la rampe
  (sân khấu) được khán giả hoan nghênh
  passer l'écran
  (điện ảnh) được người xem hoan nghênh
  passer l'éponge sur éponge
  éponge
  passer le temps
  tiêu khiển
  passer quelque chose sous silence
  l? vi?c gì di
  passer une revue passer des troupes en revue
  duyệt binh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X