• {


  Tính từ

  Không thích đáng, không sát
  Mot impropre
  từ dùng không sát
  Usage impropre d'un mot
  sự dùng một từ không sát
  Không hợp, không đủ điều kiện
  Impropre au service militaire
  không đủ điều kiện làm nghĩa vụ quân sự
  Eau impropre à la cuisson des légumes
  nước không dùng luộc rau được

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X