• Danh từ giống đực

  Sự hầu hạ
  Entrer au service de quelqu'un
  vào hầu hạ ai
  Sự phục vụ
  Trente ans de service
  ba mươi năm phục vụ
  Quân dịch, nghĩa vụ quân sự
  Faire son service
  làm nghĩa vụ quân sự
  Sự trực
  Soldat de service
  lính trực
  Lượt dọn ăn, lượt phục vụ (ở căng tin, trên toa ăn xe lửa...)
  Bộ đồ, bộ bát đĩa
  Service à thé
  bộ đồ trà
  Un service de porcelaine
  bộ bát đĩa sứ
  Lễ
  Le service divin
  sự cúng lễ
  Service pour un mort
  lễ cầu siêu
  Sự giúp đỡ
  Rendre service à quelqu'un
  giúp đỡ ai
  Sự dùng, sự sử dụng
  Meuble d'un bon service
  đồ gỗ dùng tốt
  (thể dục thể thao) sự giao bóng
  Sự phân phát, sự phát
  Service des dépêches
  sự phát tin nhanh
  Ban, vụ, sở, cục, phòng, tổ chức
  Service de l'intendance
  cục hậu cần
  Service de santé
  sở y tế
  à votre service
  xin phục vụ ngài
  escalier de service
  cầu thang trong (dành cho người giúp việc)
  être de service
  trực nhật, trực ban
  être en service
  tại chức
  je ne peux rien pour votre service
  tôi không thể làm gì giúp ông
  qu'y a-t-il à votre service
  ông cần gì?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X