• Phó từ

  (từ cũ; nghĩa cũ) bấy giờ
  dès lors dès
  dès
  dès lors que dès
  dès
  lors de
  khi lúc
  Sa mère mourut lors de son mariage
  �� mẹ nó mất lúc đám cưới nó
  lors même que
  ngay cả khi, dù cho
  Cela serait ainsi lors même que vous ne voudriez pas
  �� việc ấy sẽ như thế ngay cả khi anh không muốn
  lors que lorsque
  lorsque
  Đồng âm Laure, lord.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X