• Danh từ giống cái

  Đống
  Masse de cailloux
  đống sỏi
  Khối
  Une masse de plomb
  một khối chì
  Une masse d'air froid
  một khối không khí lạnh
  Masse de connaissances
  khối kiến thức
  Il a une masse d'amis
  (thân mật) nó có khối bạn
  Répartition des masses dans un tableau
  cách phân phối các khối trog một bức tranh
  Số lớn
  La masse des mots [[fran�ais]] provient du latin
  số lớn từ tiếng Pháp là từ La tinh mà ra
  Đám đông, quần chúng
  L'intérêt de la masse
  lợi ích quần chúng
  Les masses laborieuses
  quần chúng cần lao
  Quỹ; quỹ đóng góp
  Masse d'habillement
  quỹ may mặc
  (vật lý học) khối lượng
  Masse atomique
  khối lượng nguyên tử
  (điện học) sự tiếp đất; dây nối đất; mát
  en masse
  vô khối, nhiều
  Danh từ giống cái
  Búa tạ
  (sử học) gậy lễ, lễ trượng (dùng trong các buổi lễ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X