• Danh từ giống đực

  Sự quên
  L'oubli d'un détail important
  sự quên một chi tiết quan trọng
  L'oubli de soi
  sự quên mình
  L'oubli de ses devoirs
  sự quên nhiệm vụ
  Cảnh bị lãng quên
  Vivre dans l'oubli
  sống trong cảnh bị lãng quên
  Sơ suất
  Un moment d'oubli
  một lúc sơ suất
  Sự bỏ qua
  L'oubli des injures
  sự bỏ qua lời lăng nhục
  Phản nghĩa Mémoire, souvenir. Actualité, célébrité. Ressentiment. Reconnaissance.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X