• Danh từ giống đực

  Chốc, lát, lúc
  Attendez un moment
  chờ một lát
  Des moments heureux
  những lúc sung sướng
  Moment favorable
  lúc thuận thời
  Đương thời
  La mode du moment
  thời trang đương thời
  (cơ học) momen
  à tout moment
  luôn luôn, thường xuyên
  au moment de
  lúc, đang lúc
  au moment
  khi
  avoir de bons moments
  có lúc sung sướng
  bon moment
  lúc thuận lợi
  dans un moment
  một lát nữa
  de moment en moment
  thỉnh thoảng
  derniers moments
  lúc lâm chung
  dès ce moment
  từ lúc này, từ lúc đó
  du moment que
  vì đã.... thì
  d'un moment à l'autre
  trong giây lát, sắp sửa
  en ce moment
  trong lúc này
  en un moment
  trong một lúc
  mauvais moment
  lúc người ta đang bực mình
  n'avoir pas un moment à soi
  không có một lúc nào rảnh
  par moments
  thỉnh thoảng
  pour le moment
  trong lúc này
  sur le moment
  ngay lúc đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X