• Ngoại động từ

  Chia
  Partager une terre
  chia đất
  Partager le pouvoir
  chia quyền bính
  Chia sẻ; cùng chịu; cùng chung
  Partager la joie
  chia sẻ niềm vui
  Partager l'opinion de quelqu'un
  cùng chung ý kiến với ai
  Phú cho
  La nature l'a bien partagé
  trời đã phú cho anh rất hậu
  Chia rẽ
  La question a partagé la Chambre
  vấn đề đã chia rẽ nghị viện
  Phản nghĩa Accaparer. Réunir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X