• Danh từ giống cái

  Tự nhiên, thiên nhiên
  Les merveilles de la nature
  những kỳ quan của thiên nhiên
  Bản chất
  Nature humaine
  bản chất con người
  Bản tính
  Bonne nature
  bản tính tốt
  Tình máu mủ
  La voix de la nature
  tiếng nói của tình máu mủ
  (nghệ thuật) mẫu (vẽ, nặn)
  Peindre d'après nature
  vẽ theo mẫu
  Loại
  Objets de différente nature
  vật khác loại
  contre nature
  phản tự nhiên, trái đạo thường
  de nature
  bẩm sinh; nguyên lại
  en nature
  bằng hiện vật
  Payer en nature
  �� trả bằng hiện vật
  être dans l'état de nature
  trần truồng
  loi de nature
  lẽ tự nhiên
  nature morte mort
  mort
  payer le tribut à la nature
  chết
  nature naturante nature naturée
  (triết học) tự nhiên tự tạo/tự nhiên được tạo

  Tính từ

  (thân mật) hồn nhiên, chất phác
  Une réponse nature
  một câu trả lời hồn nhiên
  (thân mật) tự nhiên; thực
  Elle était si nature dans ce personnage
  cô ta tự nhiên đến thế trong nhân vật đó
  Nguyên chất; không gia vị
  Un champagne nature
  săm banh nguyên chất
  Boeuf nature
  thịt bò nấu không gia vị
  grandeur nature
  to bằng thật
  Une statue grandeur nature
  �� pho tượng to bằng thật

  Phó từ

  (thông tục) tất nhiên, dĩ nhiên
  Quoi du riz Nature du riz
  Sao, cơm à? - Tất nhiên, cơm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X