• Danh từ giống cái

  Sự tìm, sự kiếm
  Recherche de laboratoire
  sự nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
  Recherche minière
  sự thăm dò mỏ
  Recherche des stations
  (vô tuyến điện) sự dò tìm các đài phát
  Recherche de gisement
  sự thăm dò vỉa quặng
  Recherche par fouilles
  sự khảo sát bằng cách khai quật
  Sự mưu cầu
  La recherche des honneurs
  sự mưu cầu danh vọng
  (luật học, pháp lý) sự truy tầm bị can
  Sự sưu tầm sự nghiên cứu (công trình)
  Nghiên cứu
  Recherches scientifiques
  nghiên cứu khoa học
  Recherche préliminaire
  sự nghiên cứu sơ bộ
  Sự kiểu cách, sự cầu kỳ
  Être vêtu avec recherche
  ăn mặc kiểu cách
  style sans recherche
  lời văn không kiểu cách
  être à la recherche de
  đi tìm, ra sức tìm kiếm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X