• Danh từ giống cái

  Sự quá tải
  Bateau qui a pris des passagers en surcharge
  tàu thủy lấy khách quá tải
  Surcharge d'électricité
  sự quá tải điện
  Gánh nặng thêm
  Une surcharge pour une famille
  một gánh nặng thêm cho một gia đình
  Phần làm nặng thêm; phần tăng thêm
  Surcharge de programmes
  phần làm nặng thêm chương trình
  Sự rườm rà
  Surcharge d'ornements
  trang trí rườm rà
  Sự viết đè lên, sự in đè lên, sự vẽ đè lên; chữ viết đè, dấu in đè, mảng vẽ đè lên
  Lettre écrite sans surcharge
  thư viết không có chữ viết đè
  Timbre-poste portant une surcharge
  tem có in đè lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X