• Thông dụng

  Động từ

  To prevail over, to get the better of
  anh ta ăn đứt tôi về môn cầu lông
  he gets the better of me at badminton
  tôi bảo đảm đội này ăn đứt đội kia
  I am sure this team prevails over that one

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X