• Thông dụng

  Danh từ

  Ball
  tung hứng cầu
  to juggle with balls
  Shuttlecock (sent forth and back by kicks)
  Demand
  sự cân đối giữa cung cầu
  a balance between demand and supply
  Bridge
  cầu bắc qua sông
  a bridge built across a river
  công đoàn cái cầu nối liền Đảng với quần chúng
  the trade-unions are a bridge between the Party and the masses
  Enlightening experience
  Đoạn trường ai qua cầu mới hay đi cầu nhảy cầu
  High diving (from a diving-board)

  Tính từ

  Spherical
  gương cầu
  a spherical mirror
  hình cầu
  a sphere
  mặt cầu
  a spherical surface, a sphere
  tam giác cầu
  a spherical triangle

  Động từ

  To be eager for, to seek
  tinh thần cầu tiến
  to have a progress-seeking spirit, to be eager for progress
  bán nước cầu vinh
  to sell one's country to seek honours
  To pray to (deity..) for
  cầu trời khấn Phật
  to pray to heaven and invoke Buddha
  cầu phúc
  to pray for blessings
  cầu mưa
  to pray for rain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X