• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  equipotential
  bề mặt đẳng thế
  equipotential surface
  cách mắc đẳng thế
  equipotential connection
  cathode đẳng thế
  equipotential cathode
  dị thường đẳng thế
  equipotential anomaly
  kết nối đẳng thế
  equipotential bonding
  mạch đấu đẳng thế
  equipotential connection
  mặt đẳng thế
  equipotential surface
  phương pháp đường đẳng thế
  equipotential line method
  sự liên kết đẳng thế
  equipotential bonding
  sự mắc nối đẳng thế
  equipotential bonding
  sự nối đẳng thế
  equipotential connection
  tầng đẳng thế
  equipotential layer
  đấu nối đẳng thế
  equipotential bonding
  đường cong đẳng thế
  equipotential curve
  đường đẳng thế
  equipotential line
  đường đẳng thế
  equipotential lines
  isopotential

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X